வெள்ளி, 6 மார்ச், 2015

CA to CI promotion in Udumalpet EDCjkpo;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; gfpHkhd fofk;

                       Nkw;ghh;itg;nghwpahsh; mYtyfk;>
                       cLkiyg;Ngl;il kpd;gfph;khd tl;lk;>
                       cLkiyg;Ngl;il.

F.M.vz;:1122-2/epgp2(1)/Nfh.tM/2015 ehs;:04.03.2015.

         nghUs;: gzpahsh;fs; - %d;whk;epiy fsg;gzpahsh;fs;-
               tzpf Ma;thsH gjtp cah;T toq;Fjy;-
         ghh;it: thhpa Miz (BP) (FB). 27 (SB) ehs; 22.06.99
& & & & &
         1.jkpo;ehL kpd;thhpa gzp tpjp 106 (a ) (1)-d;gb ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s gpw;Nrh;f;ifapy; fhZk; tzpf cjtpahsHfs;> jw;fhypfkhf gjtp cah;T mspf;fgl;L &.5400 -20200 + 2800 GP vd;w Cjpa tpfpjj;jpy; eilKiwapYs;s ,ju gbfSld; tzpf Ma;thsH gzpapy; mkh;j;jg;gl;L mth;fSf;F vjpuhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfhl;lj;jpw;F xJf;fPL nra;ag;gLfpwhh;fs;;.

        2. fPo;fhZk; gzpahsh;fs; gjtpapy; NrUk; ehs; Kjw;nfhz;L tzpf Ma;thsH gjtpf;F tiuaWf;fg;gl;l jFjpfisg; gilj;jth;fs; vd;W rhd;W mspf;fg;gLfpwJ.

        3. gjtp cah;tpy; Cjpa eph;zak; nra;a tpUg;gg; gbtk; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. ,g; gbtj;ij gzp Vw;w xU khj fhyj;jpw;Fs; G+h;j;jp nra;J rk;ge;jg;gl;l Nky; mYtyhplk; rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;.  mt;thW Fwpg;gpl;l fhyf; nfLTf;Fs; rkh;g;gpf;fj; jtwpdhy; eilKiwapy; cs;s thhpa Fwpg;ghiz vz;: 75406/ gp1/ 90 ehs; 10.03.91 ghuh 3d;gb Cjpak; eph;zak; nra;ag;gLk;

         4. gzpahsh;fs; kW cj;juT fpilj;jTld; jw;Nghija gzpaplj;jpy; Kiwahf gzpapypUe;J tpLtpf;fg;ngw;W Gjpa ,lj;jpy; cldbahf gzp Vw;FkhW gzpf;fg;gLfpwhh;fs;. gzpahsh;fs; thpir vz;:6 mth;fspd; ngaUf;F vjpuhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s mYtyh;fsplk; gzpNaw;G nra;AkhW gzpf;fg;gLfpwhh;fs;.
          

    5. gzp khWjy; fhuzkhfNth gzp tpLtpf;fg;gl;l gpd;dNuh ve;j tpjkhd tpLg;G tpz;zg;gq;fSk; Vw;fg;glkhl;lhJ vd;gijj; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpwJ.
t. vz;
ngah;> gjtp> gpwe;j Njjp kw;Wk; gzpg; gjpNtL vz;.
(jpUthsh;fs;)
jw;NghJs;s ,lk;/ Nfhl;;lk;
gjtp cah;tpy; xJf;fPL  nra;ag;gl;Ls;s Nfhl;lk;
1
MH.ghyRg;ukzpak; tzpf cjtpahsH gpwe;j Njjp:25.07.1969

cnrngh/Fz;llk;; jhuhGuk; Nfhl;lk;

jhuhGuk;
2
b.uhk%h;j;jp>
tzpf cjtpahsh; gpwe;j Njjp:07.01.1974

viyaKj;J}h; / cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
3
vk;.ghyRg;gpukzpad;.
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:11.04.1975

fpuhkpak; / Nkw;F/ cLkiy   
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
 4
Mh;.ntq;flhryk;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:25.05.1976

fpuhkpak; / tlf;F/ cLkiy
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
5
b.jdghyd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:09.02.1973

fs;sptyR/
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
6
Nf.Nrfh;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:03.05.1975

fhe;jpefh; /
cLkiy Nfhl;lk;
c.nr.ngh/ Nkk;ghL/ km cLkiy
7
gp.fpU\;zd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:27.07.1977

nr.ngh.mYtyfk/; jhuhGuk; /
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
8
gp.eph;kyh
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:15.06.1980

fpof;F/ jhuhGuk;
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
9
rp.vj;jpuh[;
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:11.06.1975

kpd; ghijfs; / cLkiy/
nr.ngh/ ,af;fk/;
230fpNth Jkpep/
cLkiy


mq;fyf;Fwpr;rp
10
vd;.rptrf;jp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:04.01.1971
kfhypq;fGuk; /
nghs;shr;rp Nfhl;lk;

nghs;shr;rp

11
v];.[hfPh;`{ird;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:09.04.1981

fpuhkpak; / fpof;F/ cLkiy
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
12
vd;.Kj;Juhkd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:24.04.1972
Vhpg;gl;b/
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
13
Nf.Jh;Nf];thp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:07.03.1983
rpd;dg;Gj;J}h; /
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
14
Nf.jq;fk;khs;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:20.04.1984
klj;Jg;ghisak; /
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
15
V.gf;&jPd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:05.07.1977
efh; / %yD}h;
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
16
V.Rg;gpukzpad;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:18.06.1976
fpuhkpak; / %yD}h;
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
17
Nf.tdpjh>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:07.05.1979
tlf;F/ jhuhGuk;
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
18
Nf.rptf;Fkhh;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:11.03.1975
rpwg;G NgZjy; / cLkiy
kpd; mstp Ma;tfk/; cLkiy  
mq;fyf;Fwpr;rp
19
gp.uhN[];tud;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:08.06.1976
Fkuypq;fk/;
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
20
tp.godprhkp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:20.04.1977
c.nr.ngh/ Nkw;F/ cLkiy
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
21
gp.Uj;u%h;j;jp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:12.03.1975
jsp /
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
22
gp.uh[uj;jpdghz;bad;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:23.07.1975
thsthb/
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
23
vd;.gp.kzpfz;lrhkp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:20.05.1973
c.nr.ngh/ efh; / cLkiy
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
24
v.rj;jparPyd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:03.06.1975


,uhkr;re;jpuhGuk/;
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
25
vd;.Nfhghy;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:01.06.1969

nfhsj;Jg;ghisak; /
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
26
[p.fphp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:24.03.1974
uq;frKj;jpuk; /
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
27
v.kNdhfud;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:20.06.1972
njw;F /thy;ghiw
mq;fyf;Fwpr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
28
v.n[af;Fkhh;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:01.06.1969
#hpaey;Y}h; /
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
29
v];.ehfee;jpdp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:02.03.1979
jstha;gl;bzk/;
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
30
gp.nghd;Drhkp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:18.05.1982
khD}h;ghisak; /
jhuhGuk; Nfhl;lk;
jhuhGuk;
31
gp.fUizuh[;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:04.07.1975
mf;fiug;ghisak; /
jhuhGuk; Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
32
b.MWKfk;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:09.04.1976
fd;dpthb/
jhuhGuk; Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
33
Nf.rptuh[;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:24.06.1977
njw;F/ Fz;llk;
jhuhGuk; Nfhl;lk;
cLkiy
34
Mh;.rutzd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:12.07.1971
c.nr.ngh/ tlf;F/ cLkiy
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
35
b.mKjuhzp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:05.06.1981
efh; / jhuhGuk;
jhuhGuk; Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
36
rp.nre;jpy;Fkhh;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:11.02.1977
efh; / Midkiy
mq;fyf;Fwpr;rp Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
37
Mh;.fz;zd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:23.06.1976
fpuhkpak/; njw;F/ cLkiy
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
38
v.jdNrfud;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:17.09.1977
khDg;gl;b/
cLkiy Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
39
v];.gpufhrk;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:23.04.1974
khpr;reha;f;fd;ghisak; /
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
40
vk;.fUg;Grhkp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:05.03.1974
nghd;dpthb/
jhuhGuk; Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
41
vd;.vk;.fpU\;zFkhh;>
tzpf cjtpahsh;>
gpwe;j Njjp:27.05.1975
nr.ngh. mYtyfk; / nghs;shr;rp
nghs;shr;rp Nfhl;lk;

nghs;shr;rp
42
v.uhkrhkp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:04.06.1974
efh; / cLkiy
cLkiy Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
43
vk;.n[aghyd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:17.04.1974
fpuhkpak; / nghs;shr;rp
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
44
tp.ghyfpU\;zd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:11.05.1973
tLfgl;b
jhuhGuk; Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp

45
gp.nry;tf;Fkhh;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:05.05.1973
fpof;F/ Nj.GJ}h;
mq;fyf;Fwpr;rp Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
46
gp.ke;jpuhryk;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:06.11.1972
ngjg;gk;gl;b/
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
47
b.fUg;Grhkp
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:01.06.1978
klj;Jf;Fsk; /
cLkiy Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
48
Nf.KUfd;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:31.03.1977
rkj;J}h/;
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
49
vk;.nre;jpy;Fkhh;
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:22.12.1975
kzf;flT/
jhuhGuk; Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
50
vd;.gQ;rypq;fk;
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:10.04.1978
G+yhq;fpzh; /
cLkiy Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
51
rp.fdfuh[;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:01.01.1973
G+sthb/
cLkiy Nfhl;lk;
cLkiy
52
n[.rutzd;
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:28.05.1974
b.Nfhl;lhk;gl;b/
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
53
Mh;.Re;jurhkp>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:06.01.1972
nfhq;fy;efuk; /
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
54
b.ma;ahrhkp
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:17.05.1975
[kPd; Cj;Jf;Fsp/
nghs;shr;rp Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
55
vk;.nry;tuh[;
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:30.07.1978
Jq;fhtp/
cLkiy Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp
56
v.KfkJrhjpf;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:11.05.1974

nr.ngh mYtyfk; /
cLkiy
cLkiy Nfhl;lk;
nghs;shr;rp
57
tp.=jh;>
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:17.05.1974

c.nr.ngh/ Nj.GJ}h;
mq;fyf;Fwpr;rp Nfhl;lk;

mq;fyf;Fwpr;rp
58
tp.rpj;jpuNty;
tzpf cjtpahsh;
gpwe;j Njjp:10.05.1973

Fbkq;fyk/;
cLkiy Nfhl;lk;
mq;fyf;Fwpr;rp

,izg;G: Cjpa tpUg;g gbtk;             
                                   
                                   Xk; /nr.rhe;jp/04.03.2015.
                                  Nkw;ghh;itg;nghwpahsh;>
                                   ckpgt/cLkiy